Podmínky

Pension Ekofarma Horní Chrášťany

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro zajištění ubytování a jiných služeb.

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem pensionu „Ekofarma Horní Chrášťany“, se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což zákazník stvrzuje podepsáním objednávky. Smluvní vztah vzniká odevzdáním podepsané objednávky služeb a prokázáním zaplacení zálohy nebo podepsáním v ubytovací knize. Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí.

2. Způsob objednávání a placení

Podpisem objednávky a zaplacením zálohy vzniká zákazníkovi nárok na rezervaci objednaných služeb za stanovené ceny. Záloha je stanovena ve výši 100 % z celkové ceny objednaných služeb. Při složení zálohy zákazník obdrží daňový doklad o přijaté platbě. V případě rezervace 3 pracovní dny před zahájením pobytu platí zákazník cenu pobytu při nástupu v recepci penzionu. Provozovatel má právo požadovat při nástupu od klienta při zahájení pronájmu složení kauce ve výši 1000,- Kč na případně způsobené škody. Na částku vystaví majitel příjmový doklad a při ukončení pronájmu kauci vrací nebo vyúčtuje klientovi.

3. Odpovědnost a reklamace

Provozovatel odpovídá za pravdivé a nezkreslené informování zákazníků. Případné reklamace je zákazník oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu a přímo u ubytovatele. Počet ubytovaných osob nesmí nikdy převyšovat počet osob uvedených v ubytovacím poukaze. Majitel má právo osoby, které převyšují počet uvedený v poukaze okamžitě vykázat z objektu nebo jim zabránit ve vstupu.

4. Pojištění

V cenách služeb zprostředkovaných poskytovatelem není obsaženo pojištění a zákazníci využívají těchto služeb na vlastní odpovědnost.

5. Stornovací podmínky

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením pobytu. Objednávku je možné zrušit písemně, nebo emailem, a to výhradně osobou, která ji podávala. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení storna. Odstoupení ze strany klienta musí být provedeno písemnou formou (dopis či email) a prokazatelně doručeno penzionu(v případě emailu si vyžádat potvrzení o přijetí). Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zákazníkovi v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky: •do 30 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku •od 29 do 15 dní před datem nástupu pobytu 50 % ceny ubytování •od 14 do 3 dní před datem nástupu pobytu 80 % ceny ubytování •při stornu v době kratší než 3den před nástupem nebo při nenastoupení pobytu 100 % ceny ubytování a 100 % ceny stravy prvního dne pobytu Pokud bude za odhlášeného zajištěn náhradník a nebude přitom změněna objednávka (tedy ani cena), nebude stornopoplatek účtován.

6. Check-in a check-out ubytování

Nástup na ubytování je možný od 15:00 hod. Ukončení pobytu nejpozději do 10:00 hod posledního dne rezervace.

7. Stravování

Snídaně pro ubytované hosty je zahrnuta vceně po všechny dny pobytu. Snídaně se podává vmístnosti tomu určené od 8:00 – 10:00 hod.

8. Provozní řád

Každý ubytovaný host je povinen se řídit dle pokynů provozního řádu, který je umístěn na každém pokoji a volně dostupný na recepci.

9. Osobní data zákazníka

Zákazník podpisem objednávky potvrzuje svůj souhlas s uložením jeho osobních dat v databázi poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje k použití těchto dat pouze k interním účelům týkajících se zakázek zákazníka a informování o novinkách v penzionu maximálně 2x ročně.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto „všeobecné podmínky“ nabývají účinnosti dne 1. 6. 2019a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem. Zákazník se při odevzdání objednávky s těmito podmínkami seznámí a podpisem objednávky na ně přistupuje.